Informacje ogólne

STORAT jest stowarzyszeniem opierającym się na bezinteresownej pracy swoich członków, a także wolontariuszy. W działalności grupy każda para rąk może się przydać, więc wszystkie osoby chcące w jakiś sposób w nią się włączyć są mile widziane. Również takie, które tylko jednorazowo chcą wziąć udział w zajęciach i pomóc w szkoleniu. Podstawowa praca w stowarzyszeniu, to trening psów, dlatego potrzebujemy wielu osób, które będą pełnić rolę pozorantów, czyli odgrywać rolę osób zaginionych. Duża zmienność „zaginionych” jest jednym z warunków dobrego przygotowania psa i warunkiem niezbędnym w jego zaawansowanym treningu.

W działalność stowarzyszenia może włączyć się każda chętna pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie, po ukończeniu 16 lat, mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Osoby młodsze uczestniczą w treningach zasadniczo tylko razem z opiekunem.

Osoby, które pracując jako wolontariusze, odnajdą się w naszej organizacji, mogą ubiegać się o członkostwo. W tym celu kandydat wypełnia ankietę, podpisuje stosowną deklarację i wraz z wnioskiem składa w biurze stowarzyszenia. Według statutu wymagane jest poręczenie dwóch członków zwyczajnych STORAT. Po wielu miesiącach działania jako wolontariusz, kandydat, który wykazał się swoją pracowitością i zaangażowaniem, z reguły nie ma żadnych problemów z uzyskaniem takiego poręczenia.
Członkiem stowarzyszenia może zostać jednak tylko osoba pełnoletnia. Z tego względu osoby niepełnoletnie mogą działać tylko jako wolontariusze, niezależnie od zasług i liczby chętnych do poręczenia, aż do osiągnięcia pełnoletniości.

Oprócz limitu wieku oraz zaangażowania w działalność grupy, nie istnieją żadne specjalne wymagania względem przyszłych członków.

Praca w stowarzyszeniu może przybierać różne formy. Każdy ma inne umiejętności, możliwości, nieco inne zainteresowania w ramach ratownictwa, dlatego każdy może próbować robić coś innego, być specjalistą w innej dziedzinie. Ale specjalizowanie się nie jest wymogiem koniecznym. Najzwyklejsza pomoc typowo fizyczna np. w rozkładaniu przeszkód w celu przeprowadzenia treningu sprawności psów, może w znaczącym stopniu ułatwić przeprowadzenie takich zajęć, a więc jest ze wszech miar bardzo potrzebna.

Podstawowy skład zespołu poszukiwawczego (minimum) to: przewodnik z psem i nawigator. Rolą przewodnika jest szkolenie i trening swojego psa, by przygotować go do uczestniczenia w akcjach poszukiwawczych. Nadzór nad tym szkoleniem prowadzi Komisja Szkolenia Psów STORAT, którą kieruje Szef Komisji. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w dziale Przewodnik.

Nawigator odpowiada za orientację w terenie i planowe prowadzenie zespołu poszukiwawczego w czasie akcji. Od nawigatora wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą i kompasem, także wiedza z zakresu nawigacji satelitarnej w tym posługiwania się odbiornikiem GPS, a także umiejętność komputerowej obróbki map, wymiany danych pomiędzy GPS a komputerem itp..
Nadzór nad szkoleniem nawigatorów prowadzi Główny Nawigator.

Według statutu można również być członkiem wspierającym STORAT. Ten status jest przeznaczony dla osób fizycznych lub prawnych, które nie chcą lub nie mogą osobiście zaangażować się w pracę stowarzyszenia, ale chcą jednak w sposób stały (nie jednorazowo!) je wspierać np. finansowo, materialnie, poprzez wykonywanie jakichś usług, udostępnianie sprzętu, miejsc do treningu, pomoc organizacyjną itp.

Z naszego punktu widzenia członkostwo w stowarzyszeniu jest honorem, a by takowego dostąpić i się nim szczycić, należy na nie zasłużyć i mieć swój własny znaczący wkład w rozwój organizacji.

Skontaktuj się z nami